มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Joint Consultation

การร่วมปรึกษาหารือ

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง ซึ่งจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การพิจารณาคำร้องทุกข์ การปรองดองและระงับข้อขัดแย้ง สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน สวัสดิการ การปรับปรุงวิธีการทำงาน ฯลฯ นอกจากนี้การร่วมปรึกษาหารือยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้แทนนายจ้างใช้ในการแจ้งข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวของสถานประกอบการให้ผู้แทน

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready