มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Labour Convention

การประชุมสมัชชาแรงงาน

หมายถึง การประชุมผู้แทนสหภาพแรงงานท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งอาจจัดให้มีการประชุมประจำปีหรือทุกสองปีเพื่อกำหนดนโยบายของสหภาพแรงงานและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมติ และการรับเอานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่างๆ นอกจากนั้นยังมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนนโยบาย และเลือกตั้งเจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารสหภาพตามวาระ
อีกความหมายหนึ่งของคำว่า Labour Convention เกี่ยวโยงกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีการประชุมประจำปีเพื่อกำหนดมาตรฐานแรงงานให้มีลักษณะเช่นเดียวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ตามกฎบัตรสหประชาชาติที่เรียกกันว่า convention (อนุสัญญา) ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศสมาชิกยอมรับโดยสมัครใจ และมีผลใช้บังคับตามข้อกำหนดของอนุสัญญานั้น

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready