มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Labour Dispute

ข้อพิพาทแรงงาน

ข้อขัดแย้งระหว่างลูกจ้างหรือองค์การลูกจ้างกับนายจ้างหรือองค์การนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงานหรือสิทธิของแต่ละฝ่าย
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นได้ ๒ กรณี กล่าวคือ เมื่อลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานและนายจ้างหรือสมาคมนายจ้าง ไม่ได้เริ่มเจรจากันภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ฝ่ายหนึ่งได้รับข้อเรียกร้องจากอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เจรจาต่อรองเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว แต่ตกลงกันไม่ได้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready