มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
National Labour Relations Board/NLRB

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

คณะกรรมการไตรภาคีของสหรัฐอเมริกาที่รัฐบาลตั้งขึ้นตามกฎหมาย
แรงงาน ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองสหภาพที่เป็นผู้แทนของลูกจ้าง ส่วนใหญ่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมและการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ คณะกรรมการมีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งตุลาการ และคำพิจารณาวินิจฉัยมีผลผูกพันคู่กรณี ทั้งนี้ศาลอาจจะพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยนั้นได้ เดิมคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก ๓ คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๕ คน
สำหรับประเทศไทย มีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ทำหน้าที่ทำนองเดียวกับ NLRB ดังกล่าวข้างต้น มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานและชี้ขาดเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready