มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Package

ผลประโยชน์จากการเจรจาต่อรอง

ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ฝ่ายลูกจ้างได้รับเนื่องจากการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจประกอบด้วยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ เช่น ค่าจ้างที่ได้รับเพิ่มขึ้น ค่าจ้างที่ให้สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี การประกันอื่นๆ สิทธิในการลาป่วย ลาคลอด และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
ในการเจรจาต่อรอง บางครั้งนายจ้างอาจกำหนดเพดานสูงสุดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะตกลงกับสหภาพแรงงาน และอาจขอให้สหภาพพิจารณาว่าจะจัดสรรค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าจ้าง และประโยชน์อื่นๆ อย่างไร

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready