รองอธิบดีกสร.เป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand Industrial Relations (IR) Forum 2017

พิมพ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand Industrial Relations (IR) Forum 2017 รองอธิบดีกสร. กล่าวว่าแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของทุกองค์กรการบริหารแรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะส่งผลสำคัญต่อความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างในองค์กร กสร.ได้น้อมนำศาตร์พระราชาเรื่องความสามัคคีมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนโดยนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันในการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบของหุ้นส่วนจริยธรรที่มีความรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคม ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารงานแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยกรมนุษย์ จำนวน100 คน จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคล ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ