รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

พิมพ์

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ มีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ รายงานผลการฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์/รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและการส่งเสริมมุมนมแม่ในรัฐวิสาหกิจ/รายงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิการแรงงานในรัฐวิสาหกิจ และ ๒. พิจารณา กรณี ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ ราย ยื่นคำร้องกล่าวหานายจ้างฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ /การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ  ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน