อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2560

พิมพ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อทราบผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน  ประมาณการรายจ่ายกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 และพิจาราณาข้อบังคับกองทุนฯว่าด้วยการเงิน การบัญชีและการพัสดุ พ.ศ.... และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการให้กู้ยืม การทำสัญญากู้ยืม หลักประกันการจ่ายเงินกู้ การชำระเงินกู้ การเรียกคืนเงินกู้และค่าปรับ พ.ศ.... ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี  ผู้บริหารกรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน