หัวหน้าผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมการจัดหางาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ สรุปแนวทางการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และ ๒. พิจารณา ประเภทและจำนวนรางวัลสตรีทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ /คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือก /การมอบรางวัล /แผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการปละคุ้มครองแรงงาน