สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

พิมพ์

เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสาวสาคร สนธิเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวทิวาวรรณ เชิดเกียรติสกุล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายชัยวัฒน์ สูงยิ่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เข้าตรวจสถานประกอบกิจการประเภทแปรรูปสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ () บริษัท ทีวายเอ็ม ฟู้ด จำกัด () ร้านแม่จำปี () โรงงานกุ้งแห้งตาเอ้ย () ร้านเจ๊นิ่ม ลูกจ้างรวมทั้งหมด ๑๕๖ คน สัญชาติไทย ๒๔ คน เมียนมา ๑๓๑ คน ลาว ๑ คน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับ แต่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ คือ ไม่จัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้าง ไม่ประกาศวันหยุดตามประเพณี และไม่มีวันลากิจ ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป