สสค.ปทุมธานี มอบเช็คให้แก่ลูกจ้างของบริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พิมพ์

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองรแรงงานจังหวัด

ปทุมธานี มอบเช็คให้แก่ลูกจ้างของบริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถูกบริษัทฯ นายจ้าง เลิกจ้างเนื่องจากศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและมีคำสั่งให้ปิดการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปทุมธานีได้มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้บริษัทฯ นายจจ้างจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้แก่ลูกจ้างจำนวน 22 คน โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างปฎิบัติตาม และนายจ้างได้เงินจำนวน 968,671 บาท

มาวางต่อสำนักงานฯ เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งมีลูกจ้างจำนวน 22คนรับมอบเช็คดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี