สสค.สกลนครจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พิมพ์

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนายดุสิต  สระแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯได้ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯอย่างต่อเนื่อง และได้ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯในปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการสรรหาคณะอนุกรรมการฯที่หมดวาระลง