แผนปฏิบัติราชการ

พิมพ์

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ปี พ.ศ. 2552 - 2555
ปี พ.ศ. 2554 - 2557
ปี พ.ศ. 2555 - 2558
ปี พ.ศ. 2556 - 2559
ปี พ.ศ. 2557 - 2560
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
ปี พ.ศ. 2559 - 2562


แผนการปฏิบัติงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายงานผลการปฏิบัติงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


สรุปผลคะแนนประเมินตนเองการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2556