แผนพัฒนาและร่างกฎหมาย

พิมพ์

{jcomments on}แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประจำปี ๒๕๔๘
ประจำปี ๒๕๔๙
ประจำปี ๒๕๕๐
ประจำปี ๒๕๕๑

---------------------------------------------------------


ร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะกลุ่ม ยกเลิกการส่งข้อบังคับ และการเกษียณอายุ)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มอัตราค่าชดเชย และอื่นๆ)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (ฉบับผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ทำประชาพิจารณ์เพิ่มเติม ก.พ. - มี.ค. 61)
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

---------------------------------------------------------

 

สรุปผลการสัมมนาไตรภาคีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

---------------------------------------------------------