สวัสดิการแรงงาน

พิมพ์

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน สปก.

สรุปขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน สปก.

ตัวอย่าง

เจตนารมณ์ และประโยชน์ของคณะกรรมการสวัสดิการใน สปก. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบคำขอใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์ฯ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน สปก. พ.ศ. 2548

แนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

คู่มือการเลือกตั้งคณะกรรมการในสถานประกอบกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบการย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 120