มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๕๓)

พิมพ์

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓

ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓

ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖ กับ ข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓

เอกสารการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย

เอกสารการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย