แรงงานสัมพันธ์

พิมพ์

คำขอจดทะเบียนข้อบังคับ / แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างข้อบังคับ

คำขอจดทะเบียนที่ปรึกษา

คำขอต่ออายุการจดทะเบียนที่ปรึกษา

ทะเบียนที่ตั้งสหภาพและสหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สมาคม สหพันธ์ และสภาองค์การนายจ้างทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

สรุปจำนวนองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง

รายชื่อที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ

คำร้องกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง

คู่มือคณะกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518