ระบบการรายงานข้อมูลด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (e-Service)

พิมพ์

แผ่นพับระบบการรายงานข้อมูลด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (e-Service)

คู่มือการลงทะเบียนใช้งาน

คู่มือการบันทึกข้อมูลรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คร.11)