เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จของสมุทรสาคร

พิมพ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายสุวิทย์ สุมาลา) ร่วมงานเปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ณ สำนักงานประกันสังคม (แห่งใหม่) จังหวัดสมุทรสาคร จดทะเบียน 3 สัญชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ประหยัด โปร่งใส ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ที่ผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย และจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย การจ้างงานไม่เป็นธรรม การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมือง ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

 

ศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)

อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน