ตั้ง ศปคร. เพื่อเพิ่มบทบาทในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

พิมพ์

กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2557 (TIP REPORT 2014) ประเทศไทยถูกลดอันดับจาก Tier 2 watch list ไปอยู่ลำดับ Tier 3 ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำสุด หมายถึงประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมฯ จึงกำหนดให้ ศปคร. มีหน้าที่เพิ่มเติมในการเสนอนโยบาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานหลักของกรมฯ เป็นคณะกรรมการเพิ่มเติม 5 ราย เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)

อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน