กสร.เข้าร่วมหารือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ด้านป้องกัน) ประจำปี 2557

พิมพ์

วันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐9.00 น. ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วม ประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557 (ด้านป้องกัน) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกรมประมง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นภารกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้หมดไปและทันต่อสถานการณ์ในอนาคต

 

ศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน