สาระสำคัญกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล

พิมพ์

 

กระทรวงแรงงานได้มีมาตรการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2541 (การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล) เนื่องจากตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับงานประมงทะเลที่มีลูกจ้างน้อยกว่ายี่สิบคน และมิให้ใช้บังคับกับเรือประมงที่ดำเนินการประจำอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป เป็นเหตุให้ลูกจ้างบางส่วนในงานประมงทะเลไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึง จึงได้ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (24052-1.pdf)24052-1.pdfสาระสำคัญกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล27 Kb

 

ศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน