ประกาศและแนวทางปฏิบัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล

พิมพ์

ตามที่กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวได้ใช้บังคับแก่เรือประมงที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติและรูปแบบรายงาน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้าง ดังนี้

1. รูปแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล (แบบ ปม. 1)
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเวลาพักของลูกจ้างในงานประมงทะเล และแบบจัดเวลาพักของลูกจ้างในงานประมงทะเล (แบบ ปม. 2)
3. รูปแบบทะเบียนลูกจ้างในงานประมงทะเล (แบบ ปม.3)
4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวของลูกจ้างในงานประมงทะเล และแบบรายงานตัวลูกจ้างในงานประมงทะเล (แบบ ปม. 4)

 

ศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (24099-1.pdf)24099-1.pdfกฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 255756 Kb
Download this file (24099-2.pdf)24099-2.pdfประกาศและแนวทางปฏิบัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน11829 Kb