นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
อธิบดี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
รองอธิบดี

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์
รองอธิบดี


รองอธิบดี

นายสมภพ ปราบณรงค์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางวลัยพร เหล่าวานิช
ผู้ตรวจราชการกรม

นางโสภา เกียรตินิรชา
ผู้ตรวจราชการกรม

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์
ผู้ตรวจราชการกรม

นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์
ผู้ตรวจราชการกรม


ผู้ตรวจราชการกรม

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์
ผู้ตรวจราชการกรม
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป
ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์

นายประดิษฐ์ สุรชัย
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายมโนชญ์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

นายอำนวย ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน

นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน

นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน

นางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายอนุชา จันทรเกษร
ผู้อำนวยการกองนิติการ

นางวัชรี มากหวาน
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นายครรชิต มโนวรางกูร
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นายสมหวัง หมอยาดี
เลขานุการกรม


ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร