นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
อธิบดี

นายอภิญญา สุจริตตานันท์
รองอธิบดี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
รองอธิบดี


รองอธิบดี

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายสมภพ ปราบณรงค์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางวลัยพร เหล่าวานิช
ผู้ตรวจราชการกรม


ผู้ตรวจราชการกรม


ผู้ตรวจราชการกรม


ผู้ตรวจราชการกรม

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

นายอำนวย ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์

นายประดิษฐ์ สุรชัย
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางโสภา เกียรตินิรชา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

นายมโนชญ์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน

นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน

นางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์

นางวัชรี มากหวาน
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นายครรชิต มโนวรางกูร
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นายสมหวัง หมอยาดี
เลขานุการกรม


ผู้อำนวยการกองนิติการ


ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร