พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (170815_000.pdf)รายชื่อกระบวนงาน 38 Kb
Download this file (170815_001.pdf)1.จดทะเบียนที่ปรึกษา 98 Kb
Download this file (170815_002.pdf)2.จดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษา 94 Kb
Download this file (170815_003.pdf)3.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ (สหภาพแรงงาน) 103 Kb
Download this file (170815_004.pdf)4 จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนจ.(สมาคมนายจ้าง) 151 Kb
Download this file (170815_005.pdf)5. จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ องค์กรนจ.(สหพันธ์ สภาองค์กร) 183 Kb
Download this file (170815_006.pdf)6.จดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน) 121 Kb
Download this file (170815_007.pdf)7.จดทะเบียนกรรมการองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน) 98 Kb
Download this file (170815_008.pdf)8.จดทะเบียนควบองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน) 104 Kb
Download this file (170815_009.pdf)9.จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน) 95 Kb
Download this file (170815_010.pdf)10.จดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 93 Kb
Download this file (170815_011.pdf)11.จดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 114 Kb
Download this file (170815_012.pdf)12.จดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 102 Kb
Download this file (170815_013.pdf)13.จดทะเบียนข้อบังคับสหภาพรัฐวิสาหกิจ สหพันธ์) 97 Kb
Download this file (170815_014.pdf)14.จดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 97 Kb
Download this file (170815_015.pdf)15. จดทะเบียนกรรมการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 97 Kb
Download this file (170815_016.pdf)16.จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ) 107 Kb
Download this file (170815_017.pdf)17.ตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน 131 Kb
Download this file (170815_018.pdf)18.การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน 178 Kb
Download this file (170815_019.pdf)19. ขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม จป 218 Kb
Download this file (170815_020.pdf)20.ต่ออายุการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม จป (ส่วนกลาง) 185 Kb
Download this file (170815_021.pdf)21.ขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม อับอากาศ (ส่วนกลาง) 184 Kb
Download this file (170815_022.pdf)22.ต่ออายุการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม อับอาศ (ส่วนภูมิภาค) 194 Kb
Download this file (170815_023.pdf)23. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 98 Kb
Download this file (170815_024.pdf)24.ขอใบอนุญาตเป็นหหน่วยงานดับเพลิง กรณีเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น 183 Kb
Download this file (170815_025.pdf)25.ขอใบอนุญาตเป็นหหน่วยงานดับเพลิง กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ 217 Kb
Download this file (170815_026.pdf)26.ต่ออายุใบอนุญาตดับเพลิง (กรณีราชการ) 184 Kb
Download this file (170815_027.pdf)27.ต่ออายุใบอนุญาตดับเพลิง (กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ) 202 Kb
Download this file (170815_028.pdf)28. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 99 Kb
Download this file (170815_029.pdf)29.การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย) 96 Kb
Download this file (170815_030.pdf)30.การพิจารณาจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง(กรณีอื่นนอกเหนือค่าชดเชย) 109 Kb
Download this file (170815_031.pdf)31.การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. 101 Kb
Download this file (130116_032.pdf)32.ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ(เกิน5ลบ.) 49 Kb
Download this file (130116_033.pdf)33.ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ(ไม่เกิน5ล) 49 Kb
Download this file (130116_034.pdf)34.การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาฯ 42 Kb
Download this file (35-16-05.pdf)35.คู่มือการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 1753 Kb
Download this file (35-1-16-05.pdf)35.1คู่มือการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน(ภาคผนวก) 1775 Kb
Download this file (36-16-05.pdf)36.มาตรฐานการให้บริการ 177 Kb
Download this file (170815.pdf)คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 22949 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.