กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร. ปั้นนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงเชื่อมสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง รุ่นที่ 2 หวังสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านแรงงาน เชื่อมสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง พร้อมเป็นเครือข่ายในการคุ้มครองแรงงาน

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเกี่ยวกับคนหรือทุนมนุษย์ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ พัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น นักบริหารงานบุคคลจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นผู้สร้างความร่วมมือ เชื่อมประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยเป็นผู้ที่ทำให้นายจ้างเข้าใจและปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานด้วยความเต็มใจ และส่งเสริมให้ลูกจ้างได้รับการพัฒนา ให้รู้เท่าทันกฎหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง เพื่อให้นายจ้างลูกจ้างอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ ดังนั้น นักบริหารงานบุคคล จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย (TLS) แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ระบบสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม การดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง และร่วมเป็นเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักบริหารงานบุคคล กสร. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง โดยในปี 2562 นี้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ และผู้จัดการบริหารงานบุคคลจากภาคเอกชนจากทั่วประเทศ จำนวน 40 คน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยจะจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2562 รวม 9 วัน ทั้งนี้ นอกจาก   ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากการบรรยายความรู้ด้านแรงงานจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการเสริมสร้างประสบการณ์และแรงงานบันดาลใจ โดยจะได้ไปศึกษาสถานประกอบกิจการต้นแบบที่บริหารจัดการองค์กร  ได้อย่างประสบความสำเร็จอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักบริหารงานบุคคลจากแต่ละองค์กรจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่  การเป็นนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ข่าวที่ 78/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม