กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Department of Labour Protection and Welfare

Standard :TLS

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

รับข่าวสารกรม