กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019


กระทรวงแรงงาน จัดงานแถลงข่าว พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 กันยายน 2562 นี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานการแถลงข่าวการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้ตอบสนองกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น สถานประกอบกิจการจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน สร้างความมั่นคงให้กับแรงงาน เพื่อให้มีหลักประกันที่ดี ได้ทำงานที่มีคุณค่ามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกลไกทวิภาคีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน รวมทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการได้มุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนเป็นแรงจูงใจและต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นนำไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีการประกวดสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยม หรือ Thailand Labour Management Excellence Award ซึ่งสถานประกอบกิจการที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากระยะเวลาในการธำรงรักษารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในระดับดีเด่น และธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) และได้ผลคะแนนรวมสูงสุด โดยสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลในปี 2562 นี้ มีจำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ (ลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ, สถานประกอบกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 300 ถึง 999 คน) ได้แก่ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด จังหวัดชลบุรี, สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 1 ถึง 299 คน) ได้แก่ บริษัท นิวลี่ เว๊ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

สถานประกอบกิจการทั้ง 3 แห่ง จะเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ในงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ในวันดังกล่าวจะมีการมอบโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลหน่วยงาน ความปลอดภัย ดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น อีกกว่า 400 รางวัล

“การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างลูกจ้าง นายจ้างตามกลไกทวิภาคี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่ลูกจ้างจะมีสวัสดิภาพ มีความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้างเอง  ก็จะได้ลูกจ้างที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการแรงงานได้อย่างเป็นระบบส่งผลต่อการดำเนินกิจการดีที่ขึ้นในอนาคต” หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล กล่าวทิ้งท้าย


ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม