กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร. ย้ำย้ายสถานประกอบกิจการต้องบอกลูกจ้างล่วงหน้า


                   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการกระทบการดำรงชีวิต      ต้องแจ้งลูกจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะย้ายภายใน 7 วัน      นับแต่วันย้ายสถานประกอบการ

                   นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างในกรณี       ที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือสถานที่อื่นอันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า      ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนย้ายสถานประกอบกิจการ  สำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานประกอบกิจการและไม่ประสงค์จะย้ายตามไปจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายจ้างปิดประกาศหรือนับแต่วันย้ายสถานประกอบกิจการ และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ ไม่น้อยกว่าค่าชดเชย       ที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับกรณีที่ถูกเลิกจ้าง สำหรับนายจ้างที่ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างมีสิทธิที่จะยื่นคำร้อง   ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องสิทธิดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากลูกจ้าง

                    นายสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบกิจการขึ้นก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้าง      ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการดำเนินการ     ตามกฎหมายไว้ จึงขอให้นายจ้าง ลูกจ้างทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามกฎหมายให้ชัดเจน  เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม