กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

ก.แรงงาน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ตรวจสอบอุบัติภัยจากการทำงาน


            กระทรวงแรงงาน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พร้อมลงพื้นที่ทันทีหากเกิดเหตุร้ายแรง ตั้งเป้าลดอันตรายจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
            หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฎเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุในการก่อสร้างหรือการประสบอันตรายจากการทำงานนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะหาแนวทาง รวมถึงมาตรการในการดูแลและป้องกันเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรง โดยแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อำนวยการกองนิติการ และผู้อำนวยการ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบรวมถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่สมควร ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยร้ายแรงเกี่ยวกับการทำงานขึ้นทั่วราชอาณาจักร มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คณะทำงานเฉพาะกิจฯ จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562
           รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การลดการประสบอันตรายจากการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างอาคารสูงโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจกำกับ ควบคุม ดูแลสถานประกอบกิจการประเภทงานก่อสร้างที่มีการใช้งานปั้นจั่นหอสูง หรือ Tower crane ให้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีมาตรการระยะยาวในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างให้สอดรับกับสภาพปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) และได้พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยในระดับพื้นที่ กำหนดแนวทางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง รวมทั้งประชุมชี้แจงมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับนายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปอีกด้วย


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม