กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติการ ASEAN OSH-NET 2021-2025


นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมฯ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการของเครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนโปรแกรมการดำเนินงานของรัฐมนตรีด้านแรงงานของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๑ -๒๐๒๕

ที่ประชุมได้ร่วมพัฒนาแผนปฏิบัติการ ASEAN OSH-NET 2021-2025 ภายใต้กรอบการดำเนินการหลัก ๕ ด้านประกอบด้วย ๑.การพัฒนาศักยภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ๒.มาตรฐานการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และตัวอย่างการดำเนินการที่ดี ๓.การพัฒนาการดำเนินการด้านสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน ๔.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานในอนาคตรวมถึงงานสีเขียว และ ๕. การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการจูงใจสถานประกอบกิจการ โดยประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานหลักด้านสารสนเทศของเครือข่าย ได้เสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเครือข่าย และการพัฒนา ASEAN OSH-NET Score Card เพื่อสนับสนุนกรอบการดำเนินการหลักที่ ๒ รวมถึงเสนอโครงการที่เป็นข้อริเริ่มใหม่ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนและจัดทำข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับแรงงานย้ายถิ่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนกรอบการดำเนินงานหลักที่ ๑ ซึ่งประเทศไทยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของเครือข่ายในระหว่างปี ๒๐๒๐ – ๒๐๒๓ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ASEAN OSH-NET เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านแรงงาน และเวทีการประชุมรัฐมนตรีด้านแรงงานของอาเซียนต่อไป


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม