กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร. เปิดอบรม “กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้” รุ่น 1


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1” เพื่อให้นายจ้างลูกจ้างเข้าใจสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน พร้อมเผยเตรียมเปิดอีกหลายหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรม เอส รัชดา โดยได้กล่าวว่า การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ    ถือเป็นหน้าที่ที่นายจ้าง ลูกจ้างที่จะต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง การทำงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ทั้งสองฝ่าย     อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สำหรับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน และมุ่งหวังให้ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม   เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรแรกของปีงบประมาณ 2563 และเปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ใช้เวลาในการอบรม 3 วัน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างลูกจ้างเป็นอย่างยิ่ง

นายอภิญญา กล่าวต่อไปว่า ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563 นี้ กสร. ได้เตรียมหลักสูตรอบรมอื่น ๆ อีกมากมายให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง อาทิ หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) หลักสูตรภาวะผู้นำทางการบริหารองค์กรในยุค 4.0 และ   คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามวันเปิดรับสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ http://tls.labour.go.th เมนูหลัก: ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน หรือ โทรศัพท์ 0 2245 1371-2


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม