กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ได้แก่การรับทราบการปรับปรุง พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 และพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ 2 ปีที่ 2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการฯและแผนการประชุมคณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีกรรมการภาครัฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รับข่าวสารกรม