กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เผย ปี 62 ผลักดันมาตรฐานแรงงานไทย เข้าสู่สถานประกอบการกว่า 1,000 แห่ง สร้างมูลค่าการส่งออก 4 แสนกว่าล้านบาท


       กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเผยตัวเลขการผลักดันให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) หรือ Thailand Labour Standard:TLS 8001 เพื่อนำไปใช้ยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก แจงตัวเลขปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการได้กว่า 1,000 แห่ง มีมูลค่าการส่งออก 460,150 ล้านบาท

       นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่า เงื่อนไขทางการค้าของตลาดการส่งออกในปัจจุบันให้ความสำคัญกับแรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต โดยจะกีดกันสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก มาตรฐานแรงงานไทยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานที่เป็นธรรมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน อันจะนำมาซึ่งรายได้ สร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศ หากสถานประกอบกิจการนำไปใช้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมได้ตั้งเป้าให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยไว้ 800 แห่ง สามารถดำเนินการได้ถึง 1,006 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 125.75 จำแนกเป็นสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ 354 แห่ง และต่ออายุ 652 แห่ง เป็นสถานประกอบกิจการส่งออก 433 แห่ง มีมูลค่าการส่งออก 460,150 ล้านบาท สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้างได้ 490,905 คน นอกจากนี้ กรมได้ขยายการพัฒนาร่วมกับกลุ่มธุรกิจ (MOU) เพื่อพัฒนาคู่ค้า (supply chain) ในห่วงโซ่ เช่น บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ได้นำบริษัทคู่ค้าเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 300 แห่ง มีระยะเวลาของการพัฒนาร่วมกัน 3 ปี และยังได้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทยต้นแบบขึ้น เพื่อผลักดันและสร้างการยอมรับมาตรฐานแรงงานไทยไปสู่สากลอีกด้วย โดยมีการนำร่องที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

       นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มาตรฐานแรงงานไทย หรือ Thailand Labour Standard: TLS 8001 คือ มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีเนื้อหาอ้างอิงมาจากอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถนํามาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 ไปปฏิบัติและให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองได้ โดยสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 7211 หรือ http://tls.labour.go.thth และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม