กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดนครปฐมวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. พระครูพิพัฒน์ ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปภัมถ์ จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เขี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงศูนย์เด็กเล็กฯ ทั้งสองแห่ง คือที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม รับดูแลเด็กอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง - 6 ปี โดยไม่มีการปิดภาคเรียน ตลอดจนให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองของเด็กสามารถทำงานได้อย่างปราศจากความกังวลในเรื่องบุตรหลาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม