กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.หารือร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล


 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีสาระสำคัญเรื่องการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การดำเนินการจัดทำข้อมูล ร่างการแบ่งประเภท แยกประเภทเรือและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละประเภทและผลการพิจารณาทบทวนกฎหมายเพื่อรองรับบทแก้ไขปี 2014 ของ MLC โดยมีผู้บริหารกรม ผู้แทนภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาคมเจ้าของเรือไทย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน