กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ให้การต้อนรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในเวลา 10.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับ ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการพัฒนาขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครอง พร้อมคณะ โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ในกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย และงานภาคเกษตรกรรมที่มิได้ทำงานตลอดทั้งปี ให้ได้รับการคุ้มครองในการจ้างงาน และเข้าถึงการให้บริการสุขภาพอย่างเป็นธรรม ซึ่งต้องการความร่วมมือจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 นี้


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน