กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ให้การต้อนรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในเวลา 10.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับ ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการพัฒนาขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครอง พร้อมคณะ โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ในกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย และงานภาคเกษตรกรรมที่มิได้ทำงานตลอดทั้งปี ให้ได้รับการคุ้มครองในการจ้างงาน และเข้าถึงการให้บริการสุขภาพอย่างเป็นธรรม ซึ่งต้องการความร่วมมือจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 นี้


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม