กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร.เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ของศูนย์เด็กเล็กราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดิการแรงงาน กล่าวรายงานว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และพัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งได้มอบของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


รับข่าวสารกรม