กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร. พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยให้เป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่กำกับ ดูแล คุ้มครองให้ลูกจ้างปลอดภัยจาการทำงาน


         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยให้มีขีดสมรรถนะ สร้างความเชี่ยวชาญ และเกิดความชำนาญเฉพาะด้านในลักษณะมืออาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานตรวจความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ เพิ่มทักษะในการกำกับ ดูแล คุ้มครองลูกจ้างให้ปลอดภัย   มีสุขภาพอนามัยที่ดี  และลดอัตราการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พนักงานตรวจความปลอดภัย ถือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ปฏิบัติงานในการกำกับ ดูแล สถานประกอบกิจการ นายจ้างให้ปฏิบัติ และบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการคุ้มครอง ดูแล ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานให้มี ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกจ้างซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานตรวจความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน  มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และสามารถลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน  ลงได้ตามเป้าหมาย

          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีระยะเวลา 90 ชั่วโมงตั้งแต่   วันที่ 13–31 มกราคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 41 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีคุณสมบัติสามารถแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามคำสั่งกระทรวงแรงงานได้จากทั่วประเทศ ที่จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน