กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร. พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยให้เป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่กำกับ ดูแล คุ้มครองให้ลูกจ้างปลอดภัยจาการทำงาน


         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยให้มีขีดสมรรถนะ สร้างความเชี่ยวชาญ และเกิดความชำนาญเฉพาะด้านในลักษณะมืออาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานตรวจความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ เพิ่มทักษะในการกำกับ ดูแล คุ้มครองลูกจ้างให้ปลอดภัย   มีสุขภาพอนามัยที่ดี  และลดอัตราการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พนักงานตรวจความปลอดภัย ถือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ปฏิบัติงานในการกำกับ ดูแล สถานประกอบกิจการ นายจ้างให้ปฏิบัติ และบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการคุ้มครอง ดูแล ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานให้มี ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกจ้างซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานตรวจความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน  มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และสามารถลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน  ลงได้ตามเป้าหมาย

          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีระยะเวลา 90 ชั่วโมงตั้งแต่   วันที่ 13–31 มกราคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 41 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีคุณสมบัติสามารถแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามคำสั่งกระทรวงแรงงานได้จากทั่วประเทศ ที่จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม