กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่1/2563 เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ที่สำคัญของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้กับศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันภาคใต้ โดยมีผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมบริษัท นทีชัย จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัสุราษฎร์ธานี


รับข่าวสารกรม