กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องเรียนศูนย์เด็กเล็กฯ

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กสร. มอบหมายให้ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องเรียนและบริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัด และทำการตรวจวัดอุณหภูมิเด็กทุกวันก่อนเข้าเรียนด้วยเครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์ และให้ล้างมือด้วยเจลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เด็กเล็กทุกคน


รับข่าวสารกรม