กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ปลื้ม รับประกาศเกียรติคุณการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐต่อเนื่อง


           อธิบดีกสร. ปลื้ม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับประกาศเกียรติคุณการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurance : IAQA) ประจำปี 2562 เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและสุจริต

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กสร.ได้รับประกาศเกียรติคุณการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurance : IAQA) ประจำปี 2562 จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งการได้รับประกาศเกียรติคุณดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จครั้งที่ 2 ต่อเนื่องหลังจากการประเมินครั้งแรกในปี 2557 ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยกำหนดให้มีการประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยมีประเด็นพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแล ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ และด้านกระบวนการ โดยกสร.ได้รับคะแนนประเมิน 3.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน สำหรับในปี 2562 นี้ มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 31 หน่วยงาน จาก 75 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้รับต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากจำนวน 11 หน่วยงาน

         อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและสุจริตของกรม ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมให้มีความคุ้มค่าเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการของกรมได้อีกทางหนึ่ง


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม