กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เปิดนิทรรศการการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.สมุทรปราการ


วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระครูปลัดวรวัฒน์ จากมูลนิธิสิรินทรราชวิทยาลัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานนิทรรศการการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก ฝึกความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการ ศปข.10 ผู้แทน สสค.สมุทรปราการ สำนักแรงงานสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line