กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เปิดนิทรรศการการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.สมุทรปราการ


วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระครูปลัดวรวัฒน์ จากมูลนิธิสิรินทรราชวิทยาลัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานนิทรรศการการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก ฝึกความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการ ศปข.10 ผู้แทน สสค.สมุทรปราการ สำนักแรงงานสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม