กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. รับประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8


วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม วิธีคิดทางนิติศาสตร์กรอบการใช้ และการตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในทุกระดับ เพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line