กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2563


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง - ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย พิจารณาการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน และการพิจารณา(ร่าง)ประกาศของกรมในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน-จ่ายเงินกองทุนฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน