กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบแผนพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ 2563 และ(ร่าง)พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. ... รวมถึงการพิจารณาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายของกรม และแนวทางการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ และคำแปลของกฎหมาย โดยมีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line