กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่1/2563 เพื่อมอบนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ กรมฯ  รวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่จำนวน 35 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม


รับข่าวสารกรม