กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ จ.นครปฐม จัดนิทรรศการการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)


วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการจัดนิทรรศการการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เพื่อให้เด็กรับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก ฝึกความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีผู้บริหารกองสวัสดิการแรงงาน เข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปภัมถ์ จังหวัดนครปฐม


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม