กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ จ.นครปฐม จัดนิทรรศการการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)


วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการจัดนิทรรศการการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เพื่อให้เด็กรับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก ฝึกความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีผู้บริหารกองสวัสดิการแรงงาน เข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปภัมถ์ จังหวัดนครปฐม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน