กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบผลการดำเนินการส่งข้อมูลข่าวสารของแต่ล่ะหน่วยงานที่เผยแพร่ให้ประชาชน รวมถึงการเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 และพิจารณาหาแนวทางในเรื่องการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line