กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อทราบผลการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมลงสู่สำนัก/กองหรือเทียบเท่า และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกรม รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำแผนที่แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนของสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน