กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรม


วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดร่วมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมทั้ง 2 รอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารกรมฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน